Kỹ năng giải quyết vấn đề và mâu thuẫn

Khóa học được giảng dạy trong 2 ngày. Phương pháp giảng dạy bao gồm nghiên cứu tình huống, đọc tài liệu, thảo luận nhóm, diễn vai, trình bày và thực hành. Việc đánh giá và phản hồi các kỹ năng cần thiết sẽ áp dụng qua các quan sát phản hồi của giảng viên và các học viên khác trong suốt chương trình. 
Khóa học này sử dụng nhiều bài tập giải quyết tình huống thực tế của doanh nghiệp. 

MỤC TIÊU
Vào cuối bài học, học viên có thể: 
- Xác định được các yếu tố cần thiết trong giải quyết vấn đề. 
- Có khả năng giải quyết vấn đề, mâu thuẫn và ra quyết định trong công việc một cách có hệ thống. 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 
- Nhận biết vấn đề & mâu thuẫn 
- Tiến trình giải quyết vấn đề
- Các phương pháp giải quyết vấn đề
+ Brainstorm 
+ SWOT analysis 
+ 6 mũ tư duy 
+ So sánh đôi 
+ Sơ đồ xương cá 
+ Phân tích đối lập 
- Các nguyên nhân và biểu hiện của mâu thuẫn 
- Các bước giải quyết mâu thuẫn 
- Các yếu tố ra quyết định hiệu quả

 

1
Chat với chúng tôi